PRO-LOG: kanalizacje, wodociągi, ciepłownictwo

RODO

 

Monitoring wizyjny

Spółka "Pro-Log" informuje, że na terenie Spółki stosowany jest monitoring wizyjny. O stosowaniu Monitoringu Wizyjnego informują widoczne tabliczki lub plakietki umieszczone bezpośrednio w miejscu zbierania danych (wizerunku) np. na drzwiach wejściowych, bramach wjazdowych, tablicach ogłoszeń lub na zapleczu.

  1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest „Pro-Log” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ul. Lwowska 135.
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenach obiektów Spółki.4.     Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynkach oraz na terenie zarządzanym przez Administratora danych, w tym zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom oraz zapewnienie bezpieczeństwa mienia Administratora, Pracowników i Klientów Spółki.
  3. Pani / Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym dostawcom systemów CCTV (monitoringu) oraz organom porządkowym i administracyjnym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 1 m-ca od dnia wizyty. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych będzie niezbędne do ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń albo obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora.
  5. Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do Pani / Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia oraz ograniczenia ich przetwarzania. Przysługuje Pani / Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Przysługuje Pani / Panu prawo do wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym powyżej, z przyczyn związanych z Pani / Pana szczególną sytuacją.
  6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem zgody na wejście na teren obiektu objętego monitoringiem .
  7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.